Glavni grad Podgorica

Udruženje psihologa Crne Gore i Javna ustanova organizuju obuku psihologa


Oct 10, 2017 


U Javnoj ustanovi za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, 13.10. 2017 godine, sa početkom u 09:00h,  održaće se cjelodnevna obuka za primjenu jednog od najsavremenijih psiholoških testova (PAI inventar ličnosti). Obuka će se realizovati u saradnji Udruženja psihologa Crne Gore sa Javnom ustanovom za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica.

Udruženja psihologa Crne Gore prepoznalo je Javnu ustanovu kao kvalitetnog pružaoca usluge tretmana i rehabilitacije zavisnicima/cama, čiju okosnicu rada sa klijentima/kinjama čini psihološka podrška  koju pruža stručni kadar koji konstsntno radi na svom profesionalnom usvaršavanju.

Obuka za primjenu ovog psihološkog testa omogućiće polaznicima da kavalitetno primjenjuju jedan od najsavremenijih psiholoških instrumenata u svom radu. PAI inventar ličnosti je instrument koji se može primjenjivati ne samo za procjenu kliničke populacije, već i u forenzičkoj psihologiji, zdravstvenoj psihologiji, psihoterapijskoj procjeni, kao i pri procjeni kandidata za zapošljavanje.