Glavni grad Podgorica

Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja

Oktobar  10, 2019


Svake godine 10. oktobra obilježava se Svjetski dan mentalnog zdravlja, kako bi se obratila pažnja na  ljude koji imaju neki mentalni poremećaj, a koji trebaju podršku društva i zajednice.

O tome koliko je zapravo važno mentalno zdravlje, govori i sama definicija zdravlja:

„Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti“.


Mentalno zdravlje se može definisati kao stanje dobrobiti, gdje svaka individua postaje svjesna svojih sposobnosti, može da se nosi sa  svakodnevnim stresom u životu, u stanju je da radi produktivno, te je sposobna doprinositi  svojoj zajednici. Mentalno zdravlje s toga možemo posmatrati kao društveni kapital.

Poremećaji mentalnog zdravlja utiču na funkcionisanje i uzrokuju ne samo emocionalnu patnju nego i  cjelokupno smanjenje kvaliteta života osobe. Mnogi od ovih ljudi pate tiho, isključeni iz svojih porodica i socijalnog okruženja. Sa druge strane njihov uticaj se proteže i ima posljedica na čitavu zajednicu. Mentalni poremećaji su često povezani sa dugotrajnim liječenjem, odsustvovanjem sa posla, nezaposlenošću i smanjenjem produktivnosti, što sve utiče na emocionalno i ekonomsko stanje članova porodice, kao i na povećanje troškova zajednice. Mentalna bolest je zdravstveni problem koji u značajnoj mjeri slabi mogućnosti osobe da racionalno misli, osjeća i djeluje. Bez adekvatnog mentalnog zdravlja osoba nije u stanju da ostvari svoje potencijale, da bude zadovoljna sobom, svijetom oko sebe.

Smatra se da će svaka četvrta osoba u nekom periodu svog života biti pogođena nekim mentalnim poremećajem. Ravnodušnost i minimalizacija problema neće dovesti do toga da se problem riješi. Potrebno je kontaktiranje stručnih lica kao i otvoreni razgovor o aktuelnim problemima.

Kada je nečija bolest povezana sa tjelesnim problemima, društvo reaguje iskazivanjem žaljenja i nudi podršku. Međutim, kada imamo nekog ko ima problema sa mentalnim zdravljem ili ponašanjem, društvo reaguje strahom, nerazumijevanjem, nestrpljenjem. Zbog svega toga, edukacija društva o mentalnim poremećajima i unaprjeđenje mentalnog zdravlja od ključnog su značaja za svako društvo.

Procjenjuje se da danas oko 450 miliona ljudi pati od mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja ili od psihosocijalnih problema, među kojima su i oni vezani za zloupotrebu alkohola ili droga. Ono što  je potrebno  jeste rad na unapređenju  mentalnog zdravlja, a to podrazumijeva edukativni pristup u radu sa stanovništvom, počev od najmlađeg uzrasta, naročito kada je u pitanju prevencija zavisnosti od psihoaktivnih supstavnci, veći broj emisija sa ovom tematikom u medijima i podizanje nivoa svijesti o važnosti razumijevanja problema mentalnog zdravlja i značaja koje ono ima za cjelokupni razvoj društva.

U ovom mjesecu Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica organizovala je grupe sa udruženjem NA (Narcotics Anonymous). Među članovima NA udruženja su i višegodišnji apstinenti/kinje koji su završili tretman u Javnoj ustanovi. Takođe, organizovane su i grupe  sa klijenatima/kinjama koji su  na nerezedencijalnom dijelu tretmana, kako bi oni podjelili svoje iskustvo oporavka sa klijentima/kinjama koji se trenutno nalaze u ustanovi. Nerezidenti/kinje su prenijeli poruku šta znači biti koristan član društva, kao i koliko je važna podrška i povjerenje kada je u pitanju problematika bolesti zavisnosti. Upravo su mnoga istraživanja pokazala da se najmanje mentalnih problema javlja u onim zajednicama gdje postoji dobra društvena povezanost i razvijena mreža psihološke podrške. Sa ciljem promocije zdravih stilova života, planirana je  sportska aktivnost, fudbalska utakmica u kojoj će učestvovati članovi udruženja NA i klijenti koji su na rezidenzijalnom djelu tretmana. Poruka svih ovih aktivnosti je:  “Oporavak je  moguć. Način postoji, podrška postoji,  moguće je  odgovoriti na svakodnevne izazove modernog života na jedan zreo i funkcionalan način”.

Problemi mentalnog zdravlja nisu prisutni tamo negdje, daleko od nas, već naprotiv  prisutni su u našem okruženju. Traženje pomoći nije sramota, već je to  znak zrelosti, pokazatelj da ste preuzeli odgovornost i da želite da se efikasnije izborite sa problemom.

Nikola Ralević, psiholog – član Stručnog tima Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica