Glavni grad Podgorica

U Javnoj ustanovi održano predavanje na temu ,,Prevencija i liječenje bolesti izazvanih virusom HIV-a i hepatitisa“


Oktobar 1, 2021


Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica u saradnji sa Institutom za javno zdravlje, u prostorijama ustanove, organizovala je predavanje na temu ,,Prevencija i liječenje bolesti izazvanih virusom HIV-a i hepatitisa“, za klijente/kinje koji se nalaze na rezidencijalnom tretmanu.

Obzirom da se većina intravenoznih korisnika psihoaktivnih supstanci suočavaju sa problemima obolijevanja od pomenutih bolesti, dr Aleksandra Marijanović i dr Alma  Čičić su ukazale na značaj preventivnog djelovanja, ali i na specifičnosti tretiranja ovih infekcija.

Podizanje svijesti o korisnosti testiranja na HIV i hepatitis, vodi ka ranom otkrivanju infekcije, pa samim tim i ka pravovremenom započinjanju liječenja i unapređivanja kvaliteta osoba inficiranih ovim virusima.

Istraživanja pokazuju da su posljedice kasnog dijagnostikovanja bolesti alarmantne.

Pravovremenim saznavanjem svog HIV i hepatitis statusa dovodi do ranog započinjanja liječenja, što može poboljšati kvalitet života i time smanjiti stigmatizaciju i diskriminaciju osoba inficiranih ovim virusom. Sa druge strane, time se produžava očekivano trajanje života i smanjuje mogućnost prenosa infekcije na zdrave osobe.

Javna ustanova od samog osnivanja teži ka podizanju kvaliteta usluga, koje pruža svojim klijentima, otvara im mogućnost za adekvatnu resocijalizaciju i integraciju u funkcionalne tokove društva, samim tim i ovakva predavanja imaju za cilj pružanje različitih mogućnosti za naše klijente nakon samog tretmana.