Glavni grad Podgorica

Radno-okupaciona terapija u sektoru za tretman zavisnica


Jul 23, 2021


Imajući u vidu činjenicu da se zavisnice zbog neadekvatne informisanosti javnosti o problemu bolesti zavisnosti suočavaju sa nizom predrasuda i stigmatizacijom, vrlo teško se odlučuju da potraže pomoć, upravo zbog straha od osude i odbacivanja društva. Izgradnjom Centra za tretman zavisnica pružila  se mogućnost ovom dijelu populacije da dobiju adekvatnu pomoć i tretman, čime će se doprinijeti i suzbijanju diskriminacije u tretiranju ove bolesti koja je do sada bila prisustna zbog nepostojanja mogućnosti stacionaranog tretmana za žene.

Kako tretman bolesti zavisnosti ne predstavlja samo puko odsustvo psihoaktivnih supstanci, već kompletnu promjenu zavisničke ličnosti, on predstavlja i kompleksan i multidisciplinaran pristup u tretiranju ovog problema.

Pored svakodnevnih individualnih i grupnih psiho-terapija u okviru Sektotra za tretman zavisnica, svakodnevno se radi na dijelu radno-okupacionih aktivnosti, kako bi se slobodno vrijeme klijentkinja upotpunilo kvalitetnim sadržajima.

Bitan segment procesa rehabilitacije je radno-okupaciona terapija, koja  ima za cilj da odvrati pažnju klijentkinja od bolesti, udalji ih od opsesivnih misli i očajanja. Zahvaljujući radnom angažovanju klijentkinje jačaju koncentraciju i izgrađuju pozitivan odnos prema sebi, svojoj okolini, društvu i radu.

Radno-okupaciona terapija sprovodi se sa ciljem sticanja radnih navika i korigovanja ponašanja. Radno-okupaciona terapija i radne obaveze daju mogućnost klijentima da steknu nove vještine i da nauče obavljati poslove koji će im koristiti po završetku tretmana. Osim toga, planske, organizovane i osmišljene radno-okupacione aktivnosti, omogućavaju klijentima da se osjećaju korisno, da vide rezultate svog rada, da stvaraju pozitivan odnos prema radnoj disciplini, da stiču radne navike, kao i da razvijaju samodisciplinu.

Radno-okupaciona terapija obuhvata sve manuelne, kreativne, rekreativne, edukativne i ostale aktivnosti, s ciljem korekcije ponašanja i poboljšanja određene fizičke i mentalne funkcije. Uloga radno-okupacione terapije je neophodna u procesu rehabilitacije i pripreme klijenta za povratak u socijalnu sredinu.

U okviru radno okupacione terapije organizuju se brojne aktivnosti koje se sprovode planski, kontinuirano i u skladu sa psihofizičim mogućnostima klijenta.

Vještine koje steknu kroz ove aktivnosti, omogućuju im da nakon tretmana otvore sebi mogućnost da budu konkurentnije na tržistu rada, pokrenu sopstveni posao ili da nastave dodatnu edukaciju i usavršavanje iz različitih zanata.

Pored kreativne radinice, pokrenilu smo krojačku radionicu, frizersko-kozmetičarsku, kulinarstvo i oformili mini baštu- proizvodnja organskih proizvoda.

Kreativna radionica

Prepoznajući umjetnost kao veoma konstruktivan i ljekovit aspekt procesa oporavka klijenata, Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, oformila je slikarsko-kreativnu radionicu u sklopu radno-okupacione terapije. Djelotvornost likovnog izražavanja i kreativnosti je odavno poznata. Korišenje likovnih materijala daje mogućnost oslobađanja stresa i opuštanja. Na predmetima, koje oslikavaju ili odrade dekupaž i druge  tehnike, ostaje trag koji je autentičan. Proces dopušta da se prepustimo mašti i odlutamo od svakodnevnog načina razmišljanja. Ovo je jedan od načina da se oslobodimo negativnih emocija i otkrijemo dio skrivenog svijeta koji se često ne moze verbalizovati, jer umjetnički rad moze proniknuti dublje od riječi.

Krojačka radionica

U cilju osnaživanja i osamostaljivanja naših klijentkinja, kroz učenje različitih vještina krojačkog zanata, uspješno se u okviru Sektora za tretman zavisnica, realizuje i krojačka radionica. Radno-okupacione terapeutkinje  pružaju stručnu podršku i savjete za uspešan redizajn različitih materijala i ukrasa.  Prenoseći znanje i vještinje različitih krojačkih operacija (paranje, otklanjanje dugmića, priprema materijala, šivenje i vez) , u našoj maloj radionici stvaraju se različiti unikatni predmeti.

Frizersko-kozmetičarska

Radionice koje sporovodimo u okviru ustanove pored Stručnog programa, jesu dio jedinstvenog, cjelovitog terapijskog plana, koji je prilagođen svakom klijentu i klijentkinji ponaosob u zavisnosti od njihovih kapaciteta i afiniteta.

Psiho-socijalni tretman u ustanovi svakodnevno se upotpunjava radno-okupacionim aktivnostima, pa pored rada na mentalnom zdravlju, radimo i na jačanju kapaciteta klijenata i klijentkinja, da vode računa i o fizičkom izgledu, jer samo sa cjelokupnom promjenom strukture individue možemo govoriti o vraćanju u funkcionalne živote tokove i potpunoj rehabilitaciji.

Kulinarstvo

Kroz ovu radionicu klijentkinje  usvajaju znanja i vještine vezane za Sam sastav specijaliteta, recepture, kao i  proces pripreme hrane, higijenske navike vezane za ličnu higijenu kao i higijenu prostora i namirnica, a sve u cilju samostalnijeg funkcionisanja, nakon izlaska iz ustanove.
U okviru radionice, a u skladu sa HACCAP sistemom, klijentkinje, pod nadzorom radno-okupacionih terapeutkinja  pripremaju jednostavnija kuvana jela, poslastice i slično.

Mini bašta – proizvodnja organskih proizvoda

Proizvodnja organskih proizvoda u ,,mini bašti“ ima za cilj da odvrati pažnju korisnica od bolesti, udalji ih od opsesivnih misli i očajanja. Zahvaljujući radnom angažovanju osoba jača koncentraciju, obnavlja vezu sa realnošću, izgrađuje pozitivan odnos prema sebi, svojoj okolini, društvu i radu.

Svakodnevna angažovanost na stvaranju organskog, čistog proizvoda bez pesticida za direktan cilj ima poboljšanje finih pokreta i koordinacije, osamostaljivanje, prihvatanje i ispunjavanje obaveza, naših klijentkinja.

Terapija radom se odavno pokazala kao uspješna metoda u procesu rehabilitacije i resocijalizacije, pa je kao takva neophodna i u procesu pripreme korisnica za povratak u socijalnu sredinu.