Glavni grad Podgorica

Psihološke radionice

Emocionalna pismenost

Većina zavisnika nema adekvatna osjećanja i predstavu o sopstvenim vrijednostima. Uglavnom dominiraju negativna osjećanja kao što su: depresivnost, razdražljivost, osjećaj unutrašnje praznine i bijes, ili pak idealizovana osjećanja kao što je osjećaj svemoći. Prepoznato je da uživaoci droga, kroz dugotrajno konzumiranje supstanci gube osjećaj brige i razumijevanja za druge ljude. Cilj učenja emocionalne pismenosti je razumijevanje sopstvenih osjećanja kao i onoga što ih uzrokuje i upravljanje njima. Klijenti uče kako da emocije rade za, a ne protiv njih, kao i na koji način da poboljšaju saradnju sa drugim ljudima bez manipulacije i psiholoških igri.

Asertivni trening

Trening asertivnog ponašanja se sprovodi sa ciljem da se usvoji ponašanje kojim će klijenti izražavati svoje želje i potrebe, a da time neće ugroziti druge, što je i sama osnova asertivnosti. Opšta karakteristika zavisnika je da se njihovo ponašanje kreće po ekstremima od pasivnog do agresivnog. Cilj asertivnog treninga je da se nadje “zlatna sredina” koja omogućava dobru komunikaciju sa drugim ljudima.

Transakciona analiza

Transakciona ananaliza je teorija komunikacije i moćan psihoterapijski metod za rad sa različitim vrstama psiholoških problema i poremećaja što uključuje i rad sa bolestima zavisnosti. Osnovne postavke ove psihoterapijske škole su: svi ljudi su OK bića, svi ljudi imaju kapacitet da misle i svi ljudi mogu da promijene svoje ponašanje. Ovaj pristup je važan zato što klijente uvažava kao vrijedna ljudska bića bez obzira na njihove mane, ali ujedno ukazuje i ispravlja njihova disfunkcionalna ponašanja jačajući njhove kapacitete za lični rast, razvoj i promjenu. Pristup je dinamičan, podstiče klijenta da aktivno djeluje u pravcu korekcije svojih ponašanja i dostizanja lične zrelosti.Transakciona analiza je vrsta dubinske psihoterapije koja otkriva i mijenja osnovna pogrešna uvjerenja klijenata o sebi i svijetu, a koja utiču na njihova djelovanja, pomažući im da kreiraju pozitivnu i funkcionalnu sliku o sebi i svijetu u kome žive. Ovaj metod takođe utiče na razvijanje i jačanje odraslog, odgovornog kapaciteta klijenta koji mu povratno pomaže da bude u dobrom kontaktu sa realnošću.

Jungijanska dubinska psihoterapija

Jungijanska dubinska psihoterapija je psihoterapijski pravac koji vodi porijeklo od K. G. Junga, jednog od najpoznatijih i najuticajnijih psihoterapeuta i teoretičara ličnosti XX vijeka. Jungijanka psihoanaliza omogućava sveobuhvatan pristup ličnosti gdje se različiti djelovi ličnosti dovode u međusobni sklad i cjelinu koristeći tehnike ove škole. Krajnji cilj ličnosti je individuacija ili zrela ličnost koja ima sposobnost za ljubav i bliskost kao i produktivan rad. Veoma često se u radu koriste materijali kao što su snovi i asocijacije klijenta kojima se otkrivaju lični, potisnuti sadržaji koji predstavlju pravi problem zbog kojeg klijent pati i osjeća se necjelovito. Pristup omogućava jačanje onih slabije razvijenih strana ličnosti, otkrivanje dubinskih kapaciteta za rast, kao i otkrivanje ličnog smisla individue koji zamjenjuje ranije pogrešne obrasce razmišljanja i djelovanja. Pristup se zasniva na prihvatanju i poštovanju klijentove ličnosti i njegovih ličnih, skrivenih snaga.