Glavni grad Podgorica

Predstavnice Javne ustanove završile obuku iz programa smanjenja štete


Predstavnice Javne ustanove pomoćnica direktorice mr Ivana Raščanin Radičević i specijalna pedagoškinja Adrijana Klisić uzele su aktivno učešće na akreditovanoj obuci ,,Strategija uvezivanja programa smanjenja štete i sistema socijalne i dječije zaštite: obuka za stručne radnike/ce i stručne saradnike/ce u Crnoj Gori“, koja je održana od 16 do 18. novembra 2022 godine u hotelu Mediteran u Bečićima!

Akreditovanu obuku je organizovala Nevladina organizacija Juventas, a realizuje se u sklopu projekata ”Kompetentno, transparentno, efikasno i odgovorno civilno društvo koje pruža usluge osobama koje koriste droge u Crnoj Gori”.

Projekat finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Program je usmjeren na jačanje kapaciteta, ali i na unapređenja znanja i vještina pružalaca usluga i profesionalaca, kao i na samo umrežavanje servisa pomoći i podrške licima koja koriste droge.

Politika smanjenja štete primarno se bavi smanjenjem štete koja nastaje kod korisnika psihoaktivnih supstanci, kao posljedica uzimanja droga,a u cilju unapredjivanja njihovog zdravstvenog i društvenog statusa.

Imajući u vidu da se svakim danom suočavamo sa sve većim brojem lica koja koriste psihoaktivne supstance, a samim tim i sa mnogobrojnim posledicama koje nastaju usled konzumiranja istih, svjesni smo da su zajednička saradnja, umrežavanje i multidisciplinarni pristup ovom problemu nužnost!Novembar 18, 2022