Glavni grad Podgorica

Posjete centrima u regionu


Oktobar 1, 2018


U skladu sa redovnim i planskim aktivnostima, u oktobru, predstavnici Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica posjetili su terapijsku udrugu “NE-ovisnost” u Osijeku i odjeljenje za narkomaniju u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti „Dr Slavoljub Bakalović“ u Vršcu. Tokom posjete predstavnici Javne ustanove su imali priliku da se detaljno upoznaju sa radom ovih ustanova i njihovim funkcionisanjem. 


Uporedno iskustvo koje smo imali tokom posjete ovim ustanovama omogućilo nam je uvid da uprkos različitim organizacionim modalitetima ustanova i organizacija njegujemo iste principe kada je terapijski rad sa zavisnicima/ama u pitanju, a to su da je tretman zavisnika/ca dugoročan proces koji treba da se zasniva na grupnim i individualnim terapijama sa fokusom na korekcije destruktivnih obrazaca ponašanja, građenja novog životnog stila koji podrazumijeva zdrave navike, organizaciju i drugačije postavljene prioritete. Saglasni smo da je u tretmanu zavisnika/ca struktura i organizcija vremena jako važna i na to se stavlja akcenat, radno-okupciona terapija je takođe odrednica svih terapijskih procesa jer omogućava formiranje navika i razvoj vještina koje mogu biti upotrebljive nakon završetka tretmana. Izgradnja sistema koji će omogućiti zavisnicima/ama reintegraciju u društvo, kroz sisteme podržanog zapošljavanja je izazov za sve organizacije koje se bave rehabilitacijom i resocijalizacijom zavisnika/ca i tu se otvara prostor za saradnju, zajedničke projekte i druge modalitete saradnje.