Glavni grad Podgorica

Porodična terapija

Rad sa porodicama klijenata predstavlja veoma značajan segment u cjelokupnom tretmanu, jer zavisnost nije samo bolest pojedinca, već i cijele porodice. Mijenjajući odnose u porodici ona postaje značajan faktor podrške. Porodična terapija se sprovodi paralelno sa tretmanom klijenta,  jer je podrška porodice veoma značajna za uspješno održavanje klijentove apstinencije. Cilj terapije je proizvesti promjenu u porodičnom sistemu, poboljšati komunikaciju i odnose između članova porodice.

Grupni rad sa članovima porodice odvija se kroz tri nivoa: prvi nivo podrazumijeva rad u grupi na kojoj su, pored stručnog lica, prisutni članovi porodice više klijenata. Roditelji na taj način dobijaju vrijeme i prostor gdje mogu izraziti svoje probleme, dileme i sugestije i dobiti osnovne informacije o bolesti zavisnosti. Drugi nivo podrazumijeva uključivanje u rad grupe i klijenata koji nijesu u srodstvu sa prisutnima. Treći nivo podrazumijeva uključivanje klijenata sa čijim članovima porodice se sprovodi grupni rad. Rad u grupi sa članovima porodice organizuje se i sprovodi nakon šest mjeseci boravka klijenta u Ustanovi, i traje do okončanja klijentovog rezidencijalnog tretmana.