Glavni grad Podgorica

Porodična terapija

Kako zavisnost nije samo problem pojedinca, već i cijele porodice porodična terapija predstavlja veoma značajan segment u cjelokupnom tretmanu. Mijenjajući odnose u porodici, ona postaje značajan faktor podrške.

U našoj Ustanovi nakon šest mjeseci boravka klijentkinje počinje rad sa porodicom i traje do okončanja njenog rezidencijalnog tretmana. Cilj terapije je proizvesti promjenu u porodičnom sistemu, poboljšati komunikaciju i odnose između članova porodice.

Grupni rad sa članovima porodice odvija se kroz tri nivoa: prvi nivo podrazumijeva rad u grupi na kojoj su, pored stručnog lica, prisutni članovi porodice više klijenatkinja. Roditelji na taj način dobijaju vrijeme i prostor gdje mogu izraziti svoje probleme, dileme i sugestije i dobiti osnovne informacije o bolesti zavisnosti. Drugi nivo podrazumijeva uključivanje u rad grupe i klijenatkinja koji nijesu u srodstvu sa prisutnima. Treći nivo podrazumijeva uključivanje klijenatkinja sa čijim članovima porodice se sprovodi grupni rad.