Glavni grad Podgorica

Grupna terapija

Grupna terapija je osnov stručnog rada naše Ustanove. Ona je značajna zbog toga što pomaže klijentkinjama da usvoje nova ponašanja nakon što su osvijestile stara, destruktivna ponašanja. Grupa predstavlja  sigurno i podržavajuće mjesto, kao i plodno tlo za razvijanje boljih socijalnih veština, te stoga ona omogućava klijentkinjama da, u sigurnoj atmosferi, razviju kvalitetne i bliske odnose sa drugim ljudima, da nauče da uspješno upravljaju svojim emocijama i da preuzmu odgovornost za svoj život.

Grupna terapija, kao mjesto od povjerenja, stvara atmosferu u kojoj nema straha od greške. Grupa ohrabruje svako otvaranje i na njega gleda kao na veliki pomak i napredak.

Grupa je sigurno utočište gdje je anonimnost zagarantovana što utiče na sticanje povjerenja u grupu, a samim tim i u ljude.

Grupnu terapiju sprovodimo kroz različite psihološke tehnike, psihoterapijske tehnike iz Transakcione analize, Sistemsko porodične terapije kao i kroz elemente Programa 12 koraka.