Glavni grad Podgorica

Formiran multidisciplinarni tim za spječavanje zloupotrebe droga na teritoriji Glavnog grada


Jun 28, 2021


Pokazujući značaj multidisciplinarnog pristupa i umrežavanja svih društvenih subjekata u rješavanju problematike zloupotrebe droga NVO ,,Preporod“ je inicirao osnivanje Multidisciplinarnih timova u više opština.

23.juna 2021. godine u Javnoj ustanovi za smještaj,rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, održan je prvi sastanak novoformiranog Multudisciplinarnog tima za sprečavanje zloupotrebe droga na teritoriji Glavnog grada.

Pored predstavnika/ca NVO ,,Preporod“, u njegov sastav su ušli predstavnice/ci Javne ustanove za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica, Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada – Kancelarija za prevenciju narkomanije, Centra za socijalni rad Podgorica, Uprave policije, Doma zdravlja, Osnovnog državnog tužilaštva, NVO,,4 life“, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu, i u statusu posmatrača- predstavnica Ombudsmana.

Multidisciplinarni pristup predstavlja najpouzdaniji način rješavanja posledica nastalih zloupotrebom droga, kako onih koji su u procesu oporavka, tako i članova njihovih porodica. Naš cilj da kroz različite programe, i kroz primjenu uravnoteženih, integrisanih, sveobuhvatnih multidisciplinarnih pristupa problematici, koje korespondiraju sa načelima sadržanim unutar metodološkog okvira oporavak, pomognemo smanjivanju broja korisnika droga, poštujući njihova ljudska prava, slobodu i bezbjednost.

Misija svih nas je da kroz još intenzivnije umrežavanje i zajedničko djelovanje omogućimo da se korisnici psihoaktivnih supstanci kroz različite aktivnosti,ali i terapijske procese i programe rahabilituju,te postanu aktivni i pomažući članovi društva.

Kroz kontinuiran, ali i efikasan angažman svih članova ovoga tima proces socijalne integracije pomenute kategorije postaće uspješniji, sveobuhvatniji i u konačnom dovesti do smanjenja marginalizacije i stigmatizacije kojima su osobe koje zloupotrebljavaju drogu izložene.

Multidisciplinarni tim je formiran u sklopu projekta „ Biram Oporavak“, koji sprovode NVO,,Preporod“iz Crne Gore, ,,Proslavi Oporavak“ iz Bosne i Hercegovine i ,,Izlazak“ iz Srbije u partnerstvu sa Svjetskom federacijom za borbu protiv droga ( WFAD).